Historie sboru

Obec Racková, se zeměpisnými souřadnicemi o hodnotách 49°16’’ SŠ a 17°37’’ VD, se nachází  v blízkosti krajského města Zlín v lokalitě na výběžku terénní vlny, zvedající se nad rovinou Fryštacké brázdy v nadmořské výšce 230 m. Název obce Racková se poprvé objevuje v roce 1397 v úředním zápise. V roce 1793 vznikla obec Franckovice, která byla založena parcelací dvora. Samostatná pozemková kniha byla pro Franckovice vedena od roku 1794. Franckovice a Racková jako samotné obce existovaly do roku 1949, kdy se spojily. K  1. lednu 2012  měla obec Racková 813 obyvatel. Katastrální výměra je 1118 ha.

Obec Racková leží  v údolí pod stejnojmenným lesem, 8 km jihovýchodně krajského města Zlína. Obec Racková je poslední Hanáckou osadou. Sousední Dolní Ves patří etnograficky k Valašsku a Mladcová ke Slovácku. Obec je zřizovatelem Základní a Mateřská školy. Obec má svou administrativní budovu, ve které jsou kanceláře Obecního úřadu. Jsou v ní také prostory  sloužící občanům - ordinace dětského lékaře a kadeřnictví. V budově se nachází i hasičská zbrojnice a hasičská klubovna.

Sbor dobrovolných hasičů v Rackové byl založen v listopadu roku 1913. Prvotní myšlenka na založení hasičského sboru byla již v roce 1904, kdy došlo v obci k velkému požáru. Tomuto požáru padly za oběť usedlosti č. p. 15 Jana Vajdy, č. p. 16 Josefa Adamíka, č.p. 17 Jana Zaorala a č.p. 18 Ignáce Janála. Požár vznikl ve stavení č. 16 a díky velkému suchu se rychle rozšířil na sousední stavení. Usedlost Jana Zaorala byla dřevěná a shořela do základů. Spolu s usedlostí shořela i stará košatá lípa, která stála před stavením. Sbor dobrovolných hasičů, se tehdy snažil založit řídící učitel Josef Balajka. Kvůli neshodám a zaujatosti občanů však zanikl.

Založení sboru, se tedy podařilo až v roce 1913 tehdejšímu starostovi obce Janu Adamíkovi. Byla svolána ustavující valná hromada a zvoleni funkcionáři sboru. Zakládajícími členy byli: Josef Janál, František Kroutil, Josef Kroutil, František Bača, Josef Žůrek, František Kubíček, Václav Janál, František Kaňa a Vladimír Doležel.

Výzbroj a výstroj pro 25 mužů a ruční stříkačka byla zakoupena v roce 1914. Největším pomocníkem, byla nová ruční zápřahová stříkačka kočárového typu, od firmy R. A. Smékal. Stříkačku obsluhovalo 8 až 10 hasičů. Pumpování bylo hodně náročné a bylo tedy třeba hodně hasičů, ke střídání při pumpování vody. Přepravu na místo zásahu zajišťovali tažní koně.

Stříkačka v době svého vzniku představovala jeden z nejspolehlivějších hasících strojů, které se v českých zemích používaly. Ta, která byla zakoupena do naší obce, je doposud ve vlastnictví sboru a je plně funkční. Na pořízení zmíněné výstroje a výstroje včetně stříkačky, si sbor vypůjčil finanční prostředky v místní záložně. Ručiteli byli starosta obce Jan Adamík a náčelník sboru Josef Janál. Vypůjčená částka 3.800,- korun byla v důsledku vzniku první světové války a při změněných finančních podmínkách poměrně brzy splacena.

V roce 1914 bylo použito této hasičské techniky, při požárech v domech č. 51, č. 25 a č. 26. Díky vysokému nasazení hasičů a dobré technice, nedošlo k rozšíření požáru na ostatní usedlosti.

V roce 1929 byla postavena hasičská zbrojnice se zvonicí a kůlnou. Se souhlasem a pomocí tehdejšího obecního zastupitelstva se postavila i spolková místnost. Náklady na tuto stavbu činily asi 50.000,- korun. V roce 1930 hořelo u Juřenů ve Špitále. Požár byl náročný na dopravu vody, ale výkonná ruční stříkačka se osvědčila. V roce 1941 občané Rackové a Franckovic uspořádali sbírku na motorovou stříkačku od firmy Stratílek a tím nahradili 27 let starou ruční stříkačku. První motorová stříkačka stála 36.514,- korun.

Roku 1950 jsou evidovány první závody našeho hasičského sboru, kterých se zúčastnila tři naše družstva. Jedno družstvo mužů, žen a žáků.

V roce 1956 byl zakoupen nákladní automobil MORIC a nechán přebudovat na hasičské vozidlo. V roce 1961 bylo k tomuto vozidlu zakoupeno a namontováno čerpadlo pro zásahy. Takto upravené válečné vozidlo sloužilo našemu sboru pouze do roku 1962, kdy bylo po závažné poruše motoru vyřazeno. V témže roce, bylo našemu sboru ze státních prostředků přiděleno vozidlo TATRA 805 a dvoukolová stříkačka DS 16. Tatra 805 sloužila sboru do roku 1996 a pak byla vyřazena, stříkačku DS 16 vlastní sbor dodnes, má i své jméno: „Dáša“.

V roce 1979 byl sboru z okresu přidělen dvoukolový přívěs se vším vybavením včetně přenosné stříkačky PPS 12. Přesně za deset let v roce 1989, byla sboru z okresní zprávy Zlín přidělena cisternová stříkačka CAS 25 Škoda 706 RTHP.

Po vyřazení TATRY – 805, vznikla potřeba dopravy družstva na soutěže. Z tohoto důvodu, byla z vlastních prostředků zakoupena Škoda 1203 Mikrobus. V roce 1998 se naše technika rozšířila ještě o dopravní automobil AVIA 30 a z vlastních prostředků byla zakoupena další PPS 12. Avia byla v březnu roku 2009 nahrazena moderním vozem, devítimístným Fordem Tranzit, který sboru dobře slouží dodnes. Pro soutěže mužů nad 35 let, byla z vlastních zdrojů zakoupena motorová stříkačka PPS 8. Ta má své použití výhradně na soutěžích starých pánů.

Pro nedostatečné a již nevyhovující prostory staré hasičské zbrojnice, bylo obecním zastupitelstvem rozhodnuto, že se postaví nová hasičská zbrojnice. Vše začalo v roce 1987 demolicí bývalé Chytilovy hospody a začala stavba nové zbrojnice. Slavnostní otevření a předání do užívání sboru proběhlo v roce 1991. Na výstavbě nové zbrojnice, se nejvíce podíleli členové místního sboru dobrovolných hasičů.

Vedle dnes již stařičké cisternové stříkačky CAS 25 byla zaparkována nová cisterna CAS 32 TATRA 815. Tatra byla zásahové jednotce předána do užívání v roce 2012, převodem od hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. Tatra je v současné době hlavním zásahových vozidlem a je výborným pomocníkem při boji s požáry zásahové jednotky, která je zařazena do kategorie JPO III. Za posledních sedmdesát let naše jednotka zasahovala u více než 40 velkých požárů. Hořelo několik hektarů lesů, továrních hal, ale i domů. V naší obci díky požárům došlo k mnoha materiálním ztrátám. Přišla i velká voda, ale nikdy si oheň nevyžádal a voda taky ne, daň nejvyšší, lidský život.

Mimo hasičskou činnost se členové sboru podílejí na bohaté kulturní či sportovní činnosti v obci. Mezi nejvýznamnější kulturní akce patří mimo jiné pořádání Hanáckého práva, Vodění medvěda nebo Kateřinská zábava. Důležitou součástí činnosti sboru je práce s mládeží. Družstva mladých hasičů z Rackové jsou pravidelnými účastníky soutěží v rámci Zlínské ligy a Středomoravského poháru, kde patří mezi nejlepší. V současné době se soutěží ve Zlínské lize účastní i družstvo mužů a družstvo dorostenek. A v neposlední řadě je potřeba zmínit i družstvo „starých pánů“, které je sestaveno z mužů nad 35 let a pravidelně se účastní soutěží nejen v okolí. A není to jen účast na soutěžích, ale i jejich pořádání. SDH Racková je jedním ze zakladatelů Středomoravského poháru mládeže, kdy každoročně pořádá jeden ze závodů, společně se závody Zlínské ligy mladých hasičů a stejně tak i Zlínské ligy požárního sportu.

Historicky prapor byl pořízen v roce 2003 při příležitosti oslav 90. výročí založení sboru. V roce 2013 oslavil Sbor dobrovolných hasičů v Rackové 100 let od svého založení. K této příležitosti byla sboru udělena Medaile za zásluhy. V témže roce bylo také uděleno našemu dlouholetému členovi Miroslavu Bačovi nejvyšší hasičské vyznamenání – Zasloužilý hasič. Členská základna v roce 2018 čítá 133 členů s věkovým průměrem 32,6 let.